16 ทักษะที่จำเป็นกับการทำงานในอนาคต

16 ทักษะที่จำเป็นกับการทำงานในอนาคต

ในยุคที่หุ่นยนต์และ AI กำลังจะเข้ามาแทนที่การทำงานของมนุษย์ แต่ยังความสามารถหลายอย่างของมนุษย์ที่เป็นที่ต้องการขององค์กร ซึ่ง Forbes ได้สรุปออกมา 16 ทักษะที่จำเป็นสำหรับการทำงานในปี 2023 ดังนี้..

 1. Critical Thinking – ความสามารถในการแยกแยะข้อมูลที่สำคัญได้
 2. Judgment and Complex Decision Making – เข้าใจข้อมูลและนำไปใช้ในการตัดสินใจได้
 3. Emotional Intelligence (EQ) and Empathy – ความสามารถในการเข้าใจอารมณ์ของตัวเองและผู้อื่นได้
 4. Creativity – ความสามารถในการจินตนาการ คิดสิ่งใหม่ที่สร้างสรรค์
 5. Collaboration and Teamwork – มีทักษะในการทำงานร่วมกับผู้อื่น
 6. Interpersonal Communication Skills – มีความสามารถด้านการฟัง เข้าใจ และโน้มน้าวไอเดียของคุณได้
 7. Working in Gigs – ทำงานในรูปแบบใหม่ที่ยืดหยุ่นได้ ในสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนไปได้
 8. Adaptability and Flexibility – สามารถปรับตัวและยืดหยุ่นด้านความคิดเพื่อการทำงานได้
 9. Cultural Intelligence and Diversity Consciousness – เข้าใจถึงความแตกต่าง การทำงานกับคนที่แตกต่างได้เป็นอย่างดี
 10. Ethical Awareness – เข้าใจในการทำงานอย่างมีจริยธรรม ทั้งกับที่ทำงาน เพื่อนร่วมงาน และลูกค้า
 11. Leadership – มีความสามารถในการเป็นผู้นำของกลุ่ม และองค์กร
 12. Managing the Brand of YOU and Networking – สร้างความสัมพันธ์และรักษาไว้ซึ่งความสัมพันธ์ได้ ทั้งทางออนไลน์และออฟไลน์
 13. Time Management – สามารถจัดการเวลาให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการทำงานได้
 14. Curiosity and Continuous Learning – มี Growth mindset มีความสงสัยใฝ่รู้อยู่เสมอ
 15. Embracing and Celebrating Change – สามารถยอมรับและปรับตัวให้เข้ากับความเปลี่ยนแปลงได้
 16. Looking After Yourself – มองหาวิธีการทำงานที่เหมาะสมกับการใช้ชีวิต จัดการกับ Work-life balance ได้

ลองดูนะครับว่าเราเองมีกี่ทักษะ และส่วนที่ยังไม่มีนั้นจะพัฒนาหาทางปรับปรุงได้อย่างไร

เพราะทักษะเหล่านี้จะทำให้เราเป็นคนที่น่ารักมากขึ้นในที่ทำงานครับ

CTC2022 Behind the Scene ตอนที่ 2
Up Next:

#เบื้องหลังCTC2022 ตอนที่ 2 "Social Distancing"

#เบื้องหลังCTC2022 ตอนที่ 2 "Social Distancing"